Category Archives: Marketing

PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA

Do rozwiązania pozostają jednak problemy stanowiące podstawowe przesłanki funkcjonowania marketingo­wego systemu informacji rynkowych:   samodzielność podmiotów gospodarczych,  występowanie pewnego minimum konkurencji między podmiotami na rynku,rynek nabywcy jako orientacja polityki gospodarczej państwa.Jeśli z tego punktu widzenia spojrzeć na zmiany w systemie zarządzania podmio­tami rynkowymi, to na przestrzeni ostatnich lat w związku z reformą gospodarczą narastają przesłanki dla takich rozwiązań.  Zgodnie z założeniami strategii marketingowej podstawowym elementem procesu przygotowania działań jest segmentacja rynku, tj. podział rynku według określonych kryteriów na jednorodne grupy konsumentów — segmenty rynku, które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formuło­waniu programu tego działania.

UZYSKANIE POZYTYWNYCH WYNIKÓW

Uzyskanie pozytywnych wyników w zakresie głównych osiągnięć standardowych oznacza, iż należy kontynuować dany wariant strategii marketingowej; w prze­ciwnym wypadku należy zmienić strategię i wybrać nową, bardziej adekwatną do zmienionych warunków.Powyżej przedstawiono jeden z modeli postępowania decyzyjnego i związane z nim procesy informacyjne. Nie oznacza to wcale, że każde przedsiębiorstwo pro­wadzi takie badania i tylko do nieb się ogranicza. Przedstawiono jedynie głowy kie­runek badań rynkowych, które mogą być konkretyzowane w zależności od potrzeb decyzyjnych określonego przedsiębiorstwa. Badania rynkowe zawsze muszą spełniać dwie zasadnicze funkcje:1)     gromadzenia, grupowania i analizowania danych oraz dostarczania kierownictwu we właściwym czasie niezbędnych informacji do podejmowania decyzji w kwes­tii rynku.

ZEBRANE INFORMACJE

 Zebrane informacje podlegają analizie, przetworzeniu i interpretacji (II), 'fc punktu widzenia podejmowanych następnie decyzji, które dotyczą rynku jako całości, własnej firmy i jej szans na rynku, odnoszą się do po­średników i konkurentów. Taki stan analizy daje podstawę do określenia opłacal­nych pól Hwałanifl. przedsiębiorstwa i wyznaczenia jego celów (III). Cele te odnoszą się głównie do działalności na rynku (wzrost udziału przedsiębiorstwa na rynku, wzrost wolumenu sprzedaży), poprzez nie realizowane są. cele przedsiębiorstwa (wzrost prestiżu firmy, wzrost zysku).Dalsze działania na ścieżce decyzyjnej dotyczą wypracowania wariantów stra­tegii marketingowej (IV), uwzględniających ustalone cele przedsiębiorstwa.

BADANIE ZACHOWANIA

Jeśli chodzi o badanie zachowania się konkurentów na rynku, to jak wykazują dane tablicy , wyniki tej analizy rzutują na większość decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo w kwestii produkcji, sprzedaży, reklamy, finansów i ogólnego zarządzania. Wiadomo powszechnie, że w ramach systemu marketingowego wszelkie badania rynku podporządkowane są. przyjętemu przez przedsiębiorstwo modelowi decy­zyjnemu,, przedstawiający marketingowy model decyzyjny przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia wszelkiej działalności w ramach marketingu są jak widać na rysunku — badania rynku, których celem jest zgromadzenie odpo­wiednich informacji (I).

SKUTECZNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW

Skuteczność poszczególnych instrumentów' jest zmienna i zależy od zmian warunków działania. Podsystem informacji rynkowej przedsiębiorstwa.Struktura informacyjna współczesnego przedsiębiorstwa jest niezwykle złożona. Przedsiębiorstwo jest pod wpływem różnych typów informacji, takich jak informacja pośrednia o zamiarach innych przedsiębiorstw, informacje o ogólnych perspekty­wach rozwoju gospodarki czy notowaniach na rynkach zagranicznych. Im wyższy poziom zarządzania, tym więcej uwagi poświęca się analizie działalności przedsię­biorstwa.Przedsiębiorstwo musi w tej sytuacji mieć powiązania z różnymi źródłami informacji Zanim przedsiębiorstwo podejmie działalność w sferze realnej, pobiera przedtem informacje.

INSTRUMENTY I DZIAŁANIA

Oznacza to, że in­strumenty i działania marketingowe mają w stosunku do siebie charakter substy­tucyjny lub komplementarny, co jest przejawem współzależności między nimi. Istnienie substytucyjności między poszczególnymi instrumentami umożliwia tworzenie wielu alternatywnych kompozycji strategii marktingowej spełniających podobne lub równorzędne wymagania. Zjawisko komplementamości powoduje, że pewne instrumenty mogą być zmieniane wewnątrz danej strategii marketingowej tylko na tyle, na ile zmieniane są i adaptowane inne instrumenty, które mają charak­ter komplementarny. Problem budowy podsystemów informacji rynkowej sprowadza się do konstruk­cji takiej ich struktury, aby uwzględniała ona ową współzależność oraz sprzężenia między instrumentami strategii marketingowej.