DOSTRZEGANIE WNIOSKU

Nie dostrzega się ich bezpośredniego związku z procesami podejmowania decyzji cenowych. Problemy otoczenia zewnętrznego, a w szczególności struktur podmiotowych rynku, nie przestają mieć znaczenia w wa­runkach gospodarki socjalistycznej. Wbrew pozorom nie jest obojętne, jaki wariant tych struktur występuje na danym rynku. Przed teorią ekonomiczną wyłania się problem tworzenia podstaw dla formułowania różnych wariantów struktur podmio­towych rynku. Inaczej mówiąc, problem rywalizacji (konkurencji) pomiędzy pod­miotami gospodarczymi nie przestaje mieć znaczenia w warunkach gospodarki socjalistycznej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ZASADNICZE UWARUNKOWANIE

Wyraża go nu in. J. Mujżel, który pisze „(…) że system cen jest najbliższy optymalnemu, kiedy jego pożądane cechy stają się następstwem rywalizacji (konkurencji) pomiędzy dostaw­cami i presji swobodnego rynku. Czyli w sytuacji w której organy państwowe nie ingerują dyrektywnie w tworzenie cen, mogąc je pozostawić decyzjom organizacji gospodarczych i poziomym interakcjom. Oczywiście nie chodzi tu o żaden działający automatycznie rynek. Zasadnicze uwarunkowania podaży i popytu powinien deter­minować plan centralny”. Dotycłiczas struktury podmiotowe rynku w naszej gospodarce kształtowane są niezależnie od potrzeb zarządzania.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SPOSÓB REALIZACJI

Jednakże sposób realizacji tej zasady może odbywać się niekoniecznie za pomocą bezpośredniej ingerencji organów państ­wowych w decyzje cenowe. Pogląd taki wydaje się zasługiwać na uwagę, zwłaszcza ze względu na fakt, że dekretowanie cen napotyka wiele przeszkód. Centralny organ gospodarczy musi podejmować wiele tysięcy decyzji cenowych. Jeżeli mają one przynieść pożądany skutek muszą być oparte na szczegółowych informacjach dotyczących zarówno kosztów, jak też relacji rynkowych, które jak wiadomo    mają charakter dynamiczny. Ceny powinny być giętkie, a więc reagować na zmia­ny popytu i podaży. Wątpliwe jest, czy spełnienie tych wszystkich wymogów przy bezpośredniej ingerencji jest realne.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ZEWNĘTRZNY CHARAKTER CENY

Ceny mają więc tutaj cha­rakter zewnętrzny. Są one ustalane poza przedsiębiorstwem. Jednakże nawet wówczas, kiedy ceny są dekretowane przez centralny organ gospodarczy, przedsiębiorstwo może mieć pewien wpływ na ich tworzenie chociażby przez fakt dostarczania informacji do tworzenia cen. Nie wszystkie produkty objęte są zresztą reglamentacją cen. W pewnych przypadkach przedsiębiorstwo może ustalać ceny samodzielnie lub opierając się na zasadach ustalonych centr-iinie.Z reguły jednak ceny mają charakter zewnętrzny. Zasada nadania cenom ta­kiego charakteru jest w istocie rzeczy słuszna.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)